ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ بهادر بهزادی ۰۹۱۷۱۱۱۳۰۷۶ رئیس
۲ حسین مرادی ۰۹۱۷۱۱۱۰۰۵۴ دبیر
۳ محمد نوروزی ۰۹۱۷۳۱۶۸۷۹۶ عضو
۴ سید یوسف سجادی ۰۹۱۷۱۱۱۸۵۹۹ عضو
۵ غلامحسین رضایی ۰۹۱۷۱۱۱۸۹۹۷ عضو
۶ امیرحسین رهگشای ۰۹۱۷۷۱۸۱۴۶۳ عضو
۷ مهدی هوشیار ۰۹۱۲۴۳۴۳۰۸۰ عضو
۸ محمد مراد گودرزی ۰۹۱۷۱۴۱۱۰۸۷ عضو
۹ غلامرضا قربانی ۰۹۱۷۳۱۴۹۲۹۹ عضو
۱۰ زهره فرخـی عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |