ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ کریم میرزایی ۰۹۱۷۱۱۰۳۷۱۵ رئیس
۲ مجتبی قانع بردبار ۰۹۱۷۷۱۴۴۵۷۴ دبیر
۳ بهنام ابراهیمی ۰۹۱۷۳۱۳۲۷۳۲ عضو
۴ سردار روستا ۰۹۱۷۱۰۸۴۷۳۳ عضو
۵ مجاهد صادقی ۰۹۱۷۷۳۸۵۱۶۹ عضو
۶ محمد حسین قهرمانی ۰۹۱۷۳۰۰۸۶۷۴ عضو
۷ عبدالرحمن کرمی ۰۹۱۷۱۰۴۴۴۰۲ عضو
۸ فرهنگ مهرآرا ۰۹۱۷۷۱۷۹۵۹۲ عضو
۹ علیرضا مهندس ۰۹۱۷۱۲۱۰۵۴۵ عضو
۱۰ رمضان نوروزی ۰۹۱۷۱۰۳۶۹۶۳ عضو
۱۱ حبیب مزارعی ۰۹۱۷۷۱۷۴۲۳۶ عضو
۱۲ مرتضی نوری ۰۹۱۷۱۱۲۵۳۸۲ عضو
۱۳ مصطفی نوری ۰۹۱۷۹۱۲۲۶۲۲ عضو
۱۴ مهدی میرزایی ۰۹۱۷۱۰۲۱۳۸۲ عضو
۱۵ امید وفایی نیا ۰۹۱۷۶۱۱۳۸۰۵ عضو
۱۶ صدیقه نارنج ۰۹۱۷۱۸۹۰۳۱۸ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |