ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ رسول عطارحسینی  ۰۹۱۷۱۱۸۲۵۴۲ دادستان
۲ سیدابراهیم مشکات  ۰۹۱۷۱۱۱۰۱۹۳ معاون دادستان
۳ فرشید احمدی  ۰۹۱۷۷۰۴۵۳۱۱ معاون دادستان
۴ جواد عطارزاده  ۰۹۱۷۱۱۸۳۱۵۶ دادیار
۵ اسماعیل جعفری  ۰۹۱۷۳۱۱۸۲۲۳ دادیار
۶ کریم زمانی  ۰۹۱۷۱۲۸۲۴۹۹ دادیار
۷ امیرمختار بهزادی پور  ۰۹۱۷۷۲۸۰۳۵۵ دادیار
۸ یاسر ایزدپناه  ۰۹۱۷۳۱۵۰۵۳۷ دادیار
۹ مذکور صالحی  ۰۹۱۷۷۱۷۰۷۵۴ دادیار
۱۰ مهدی سجادی  ۰۹۱۷۷۱۶۵۴۴۲ دادیار
۱۱ مسعود فریدون نژاد  ۰۹۱۷۳۱۴۰۴۴۳ دادیار
۱۲ علی پروین  ۰۹۱۷۱۱۱۷۶۵۵ دادیار
۱۳ اصغر توانا دادیار
۱۴ کوروش بیات نژاد  ۰۹۱۷۱۴۱۲۶۴۰ دادیار
۱۵ مهناز ساسان پور  ۰۹۱۷۱۱۵۴۷۲۷ دادیار
۱۶ مریم محسن پور  ۰۹۱۷۳۱۶۲۸۸۰ دادیار
۱۷ فاطمه آسمان رفعت  ۰۹۱۷۷۱۵۹۲۸۶ دادیار
۱۸ سعید سرمدی  ۰۹۱۷۱۱۸۰۰۷۶ دادیار
۱۹ حسین محمدی  ۰۹۱۷۳۱۷۲۹۹۱ دادیار
۲۰ حیدر رضایی  ۰۹۱۷۳۰۰۶۱۳۲ دادیار
۲۱ بهنام ابراهیمی  ۰۹۱۷۳۱۳۲۷۳۲ دادیار
۲۲ فاطمه میثاق  ۰۹۱۷۷۱۴۸۹۱۰ دادیار

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |