ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ رضا حسین خانی  ۰۹۱۷۱۴۶۱۰۰۰ رییس
۲ علیرضا مرادی  ۰۹۱۷۲۰۲۵۰۲۵ عضو
۳ مهران ساسانی  ۰۹۱۷۳۰۰۵۰۸۰ عضو
۴ محمد علی شاطری  ۰۹۱۷۳۱۹۴۵۸۸ عضو
۵ حوریا سجادی  ۰۹۱۷۱۱۹۰۴۱۱ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |