ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ بهنام اکبری  ۰۹۱۷۱۱۱۱۵۴۶ رییس
۲ محبوبه فروغ  ۰۹۱۷۳۰۳۴۰۴۹ عضو
۳ حمداله محمدی  ۰۹۱۷۱۱۱۳۶۶۹ عضو
۴ محمود صدری  ۰۹۱۷۳۱۴۶۹۷۰ عضوعلی البدل
۵ محسن ارکیا  ۰۹۱۷۱۱۱۳۵۹۲ عضوعلی البدل

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |