ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ محمود ستایشگر  ۰۹۱۷۱۱۷۵۲۶۷ رییس
۲ فریبرز یداللهی فارسی  ۰۹۱۷۳۱۴۰۸۱۴ عضو
۳ زهرا کیوان  ۰۹۱۷۳۰۷۲۳۰۹ عضو
۴ علیرضا گودرزی  ۰۹۱۷۱۱۷۹۸۴۴ عضوعلی البدل
۵ عذرا فریدونی  ۰۹۱۷۷۱۲۸۸۰۸ عضوعلی البدل

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |