ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ سید اسد اله افقهی  ۰۹۱۷۱۱۱۱۸۸۹ رییس
۲ هاشم کیانفرد  ۰۹۱۷۱۱۸۲۵۱۵ عضو
۳ سعید بهروزی  ۰۹۱۷۳۱۵۹۴۰۰ عضو
۴ فرشاد صحراییان  ۰۹۱۷۳۱۶۲۲۵۲ عضوعلی البدل
۵ فاطمه عراقی  ۰۹۱۷۱۱۱۷۵۰۶ عضوعلی البدل

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |