ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ احمد قویدل  ۰۹۱۷۱۱۷۹۸۰۵ رییس
۲ محمد علی باقری  ۰۹۱۷۱۱۱۹۲۳۲ عضو
۳ سعید قائدی  ۰۹۱۷۳۱۴۵۰۳۷ عضو
۴ علی اکبر شریعتی  ۰۹۱۷۷۰۶۳۶۴۴ عضوعلی البدل
۵ محمدعلی رمضانی  ۰۹۱۷۳۱۸۰۶۱۲ عضوعلی البدل

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |