ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ ابوالقاسم برازجانی  ۰۹۱۷۱۱۷۱۹۰۹ رییس
۲ فرشید رفوگران  ۰۹۱۷۱۱۳۴۴۱۵ عضو
۳ سید ابراهیم موسوی  ۰۹۱۷۱۱۱۷۹۱۶ عضو
۴ حسین محمدی  ۰۹۱۷۳۱۷۲۹۹۱ عضوعلی البدل
۵ محمد اکبری  ۰۹۱۷۷۲۲۰۶۶۵ عضوعلی البدل
۶ علی کشکولی  ۰۹۱۷۳۱۵۰۵۰۲ عضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |