ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ اسکندر کاظمی ۰۹۱۷۱۰۴۸۸۴۸ رئیس
۲ موسی رضا زارع  ۰۹۱۷۷۱۲۹۲۰۲ دبیر
۳ عبدالمحمد پانی عضو
۴ مهدی شادرام عضو
۵ محمد حسین ملک محمدی عضو
۶ عبدالرضا منصوری عضو
۷ مرضیه مهرجردی عضو
۸ فاطمه علی خانی عضو
۹ سارا خسروی عضو
۱۰ فاطمه احمد پور عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |