ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ محمود طراوت روی  ۰۹۱۷۳۰۵۵۱۷۳ رئیس
۲ علی دهقانیان  ۰۹۱۷۳۱۹۷۲۴۰ دبیر
۳ اویس آشنا  ۰۹۱۷۷۱۰۸۱۷۱ عضو
۴ عبدالرضا منصوری  ۰۹۱۷۷۲۸۸۲۰۶ عضو
۵ سارا ابراهیمی  ۰۹۱۷۷۰۸۲۶۱۷ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |