ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ مهرداد خانی زاده ۰۹۱۷۷۲۸۵۶۱۲ رئیس
۲ مصطفی حسنی ۰۹۱۷۳۱۹۴۰۱۷ دبیر
۳ کوروش طاهری  ۰۹۱۷۳۱۰۸۱۵۴ عضو
۴ محمد رحمت  ۰۹۱۷۷۰۷۹۳۳۷ عضو
۵ مجتبی رئیسی  ۰۹۱۷۳۳۲۴۲۲۸ عضو
۶ حسین کاویان پور  ۰۹۱۷۷۷۱۰۳۷۲ عضو
۷ محسن راست منش  ۰۹۱۷۱۱۱۶۸۴۵ عضو
۸ علی دهقانیان  ۰۹۱۷۳۱۹۷۲۴۰ عضو
۹ امین پروانه نژاد  ۰۹۱۷۳۱۵۰۲۲۹ عضو
۱۰ فرحناز فروهرفر  ۰۹۱۷۳۰۰۲۵۷۲ عضو
۱۱ راضیه رئیسی  ۰۹۱۷۳۱۵۴۷۱۷ عضو
۱۲ نازنین درودی  ۰۹۱۷۷۱۱۲۹۶۳ عضو
۱۳ لیلا نوری زاده  ۰۹۱۷۷۱۴۷۷۹۴ عضو
۱۴ یاسمن قربانی زاده  ۰۹۱۷۳۱۶۶۰۵۳ عضو
۱۵ نازنین سالاری  ۰۹۱۷۷۱۲۱۸۲۹ عضو
۱۶ آزیتا جلیلی  ۰۹۱۷۷۰۸۸۶۹۳ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |