ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ علی اصغر فدایی  ۰۹۱۷۱۵۰۹۵۹۲ رئیس
۲ احسان فرهادی  ۰۹۱۷۱۲۵۷۱۸۷ دبیر
۳ علی محمد سلطانی  ۰۹۱۷۳۰۴۲۷۶۷ عضو
۴ مجتبی کیومرثی  ۰۹۱۷۲۲۲۰۲۰۵ عضو
۵ مسعود فتحی  ۰۹۱۷۷۱۴۸۹۱۶ عضو
۶ محمد جواد محمدی  ۰۹۱۷۳۰۸۷۳۰۲ عضو
۷ سید حسین میری  ۰۹۱۷۱۳۹۵۵۳۹ عضو
۸ مریم بحرانی  ۰۹۱۷۷۳۸۲۴۹۴ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |