ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ هومان پارسا  ۰۹۱۷۳۱۱۱۰۹۴ رئیس
۲ نوشاد بهرامی  ۰۹۱۷۱۳۱۰۰۱۸ دبیر
۳ سینا بنی زمانی  ۰۹۱۷۷۱۰۴۸۱۹ عضو
۴ ابوالقاسم قائدی  ۰۹۱۷۳۱۴۵۰۳۷ عضو
۵ مسعود فریدون نژاد  ۰۹۱۷۳۱۴۰۴۴۳ عضو
۶ مجتبی قانع بردبار  ۰۹۱۷۷۱۴۴۵۷۴ عضو
۷ علی جهانخواه  ۰۹۱۷۳۰۹۸۸۶۰ عضو
۸ پوریا کشاورز  ۰۹۱۷۱۱۷۲۹۸۴ عضو
۹ بهرام ایزدی  ۰۷۱۴۴۳۶۲۵۶۶ عضو
۱۰ ابوالفضل قاسم زادگان  ۰۹۱۷۳۹۱۰۱۵۹ عضو
۱۱ سیداحمد علوی  ۰۹۱۷۱۳۱۹۲۰۰ عضو
۱۲ عمران امیدی  ۰۹۱۷۳۲۳۴۳۳۹ عضو
۱۳ یاسر اینالو  ۰۹۱۷۳۱۸۴۱۳۰ عضو
۱۴ مجتبی رییسی  ۰۹۱۷۳۳۲۴۲۲۸ عضو
۱۵ محسن ارکیا  ۰۹۱۷۱۱۱۳۵۹۲ عضو
۱۶ ابراهیم دهقان  ۰۹۱۷۳۲۳۲۰۰۴ عضو
۱۷ محمد کرمی  ۰۹۱۷۳۰۹۵۲۹۷ عضو
۱۸ عاطفه عباس نیا  ۰۹۱۷۷۱۲۸۳۴۳ عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |