ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ محمد نوروزی رئیس
۲ کوروش استوارسنگری دبیر
۳ علی رضا گودرزی عضو
۴ مصطفی ماندگار عضو
۵ ابراهیم مشکات عضو
۶ مهدی هوشیار عضو
۷ محمد پارسایی عضو
۸ امیرحسین رهگشای عضو
۹ سیدیوسف سجادی عضو
۱۰ حکمت اله عسکری عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |