ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ سیدابراهیم مشکات دادستان
۲ مذکور صالحی معاون دادستان
۳ ناصر محزون دادیار اجرای احکام
۴ محمد جوکار دادیار
۵ آرمان زارع مؤیدی دادیار
۶ احسان کیامرثی دادیار
۷ بهنام ابراهیمی دادیار
۸ تکتم داستان دادیار
۹ عبدالواحد نجفی دادیار
۱۰ حمیدرضا اکبری دادیار
۱۱ علی بیداری دادیار
۱۲ پریا ندیمی فرد دادیار
۱۳ سلما ستوده دادیار
۱۴ محمد حسین خانی دادیار
۱۵ مهناز ساسان پور دادیار
۱۶ جواد عطارزاده دادیار
۱۷ سمانه ناصری دادیار
۱۸ روح اله جاودانی دادیار
۱۹ کیانوش نوابی فرد دادیار
۲۰ مریم محسن پور دادیار
۲۱ سلمه براتی دادیار
۲۲ شهریار حسینی دادیار
۲۳ رعنا قزل بیگلو دادیار
۲۴ حمیدرضا جمشیدی دادیار
۲۴ مهدی میرزایی دادیار

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |