ردیف نام نام خانوادگی تلفن سمت
۱ سیدابراهیم مشکات دادستان
۲ مذکور صالحی معاون دادستان
۳ حسین محمدی دادیار اجرای احکام
۴ مهدی امینی دادیار
۵ فرهاد فرهادپور دادیار
۶ محسن رویین دادیار
۷ فرناز مصطفوی دادیار
۸ مهدی جهانگیرپرور دادیار
۹ محسن محمدی کشکولی دادیار
۱۰ روح اله جاودانی دادیار
۱۱ درنا یزدانپور دادیار
۱۲ حسن کشکولی دادیار
۱۳ رمضان نوروزی دادیار
۱۴ علی جهانخواه دادیار
۱۵ عمران نوربخش دادیار
۱۶ مهدی میرزایی دادیار
۱۷ محمد مقدم دادیار
۱۸ ناصر محزون دادیار
۱۹ حسین جوانمردی دادیار
۲۰ رضا شریفی دادیار
۲۱ محمد جوکار دادیار
۲۲ رضا هاشمی جو دادیار
۲۳ محمد مبشری دادیار
۲۴ علیرضا مرادی دادیار
۲۵ خدیجه کریمی اصفهانی دادیار
۲۶ آرمان زارع مویدی دادیار
۲۷ محمدامین امیدی دادیار
۲۸ شهریار حسینی دادیار
۲۹ مازیار پارسایی دادیار
۳۰ مریم روحی دادیار
۳۱ احسان کیامرثی دادیار

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |