ردیف نام نام خانوادگی تلفن همراه سمت
۱ محمدرضا یزدان پناه رئیس
۲ علیرضا مرادی دبیر
۳ فاطمه نعیم چعبی عضو
۴ نسرین بصیرت عضو
۵ محمدرضا محمدی عضو
۶ مژگان جمعی عضو
۷ رامین منصوری عضو
۸ سیدعباس سعادت عضو
۹ اعظم صفی عضو
۱۰ مریم پورحسینی عضو
۱۱ مریم شکیباپور عضو
۱۲ مازیار حسین خانی عضو
۱۳ امین رضا بهار فلامرزی عضو
۱۴ فرشاد بازیار عضو
۱۵ سارا احمدزاده عضو
۱۶ نجمه فتحی عضو
۱۷ مهشید ابوالحسنی عضو
۱۸ امین رضا بهار فلامرزی عضو
۱۹ علی یوسفی عضو
۲۰ عاطفه زارعی عضو
۲۱  سیده فاطمه هاشمیان عضو
۲۲ سهیل حسین خانی عضو
۲۳ احمد جوشن عضو

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |