به اطلاع شرکت کنندگان اختبار دی ماه ۱۴۰۰ می رساند اسامی پذیرفته شدگان و مردودین در وبسایت و بورد کانون درج گردیده است. شرکت کنندگان می توانند ظرفت مهلت ۳ روز از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ جهت دریافت کارنامه و ثبت اعتراض به کمیسیون اختبار و کارآموزی واقع در طبقه زیرین کانون مراجعه نمایند.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |