گزارش چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تاریخ 1401/10/28

.

صورتجلسه چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
به نام خدا
به تاریخ ۲۸ /۱۰/ ۱۴۰۱ چهارمین جلسه هیات مدیره با حضور آقایان دکتر بهنام اکبری، آقای علی شایانی منش، آقای احمد ابوالپور، آقای دکتر هومان پارسا و آقای دکتر مهدی هوشیار تشکیل گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید:
۱-حمیدرضا جمشیدی اردکانی به عنوان دادیار دادسرای انتظامی انتخاب شد.
۲ -به منظور رسیدگی به امور بیمه درمان و بازنشستگی همکاران کمیسیونی تحت عنوان مذکور تشکیل و آقای مهدی خورشیدی به عنوان رئیس و خانم ها مریم کمالی، ملیحه جباری ،افروز احمدی آمنه یگانه و آقای حسام دهقان به عنوان اعضا انتخاب گردیدند.
۳ -با درخواست بازگشت به کار خانم مژده (فاطمه)باقری موافقت گردید و مقرر گردید آقای افشین جعفر رضایی به عنوان کارمند کانون در دایره معاضدت و خانم مژده (فاطمه) باقری به عنوان جایگزین وی در واحد تلفن خانه مشغول به کار گردند.
۴ -نظر به اینکه احدی از همکاران در حوزه قضایی تهران بازداشت میباشند مقرر گردید طی مکاتبه با کانون وکلای دادگستری مرکز مراتب بازداشت و نیازمندی ایشان به مساعدت و حمایت را اعلام و مبلغ دویست میلیون ریال بابت حمایت مالی از طرف کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به خانواده وی پرداخت گردد.
جلسه بعد هیات مدیره تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ ساعت ۹ صبح تعیین گردید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943