گروه : معرفی کتاب

Jelde Zabetan

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان دادگستری

چاپ اول بهار ۱۳۹۷

ناشر؛ روزنامه رسمی کشور

لینک خرید

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |