به نام خدا

اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی درخصوص تاریخ اختبارکتبی خرداد ماه ۱۴۰۱

بدین وسیله به اطلاع کارآموزان وکالت واجدشرایط شرکت دراختبار می رساند:اختبارکتبی حقوقی وکیفری روزپنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ برگزار می شود.

داوطلبان واجدشرایط می بایست تقاضای کتبی خودرا مبنی برآمادگی شرکت دراختبارازتاریخ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  به مدت ده روز کاری به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کمیسیون اختبار وکارآموزی تسلیم نمایند.

کارآموزانی که در اختبار کتبی قبل شرکت کرده اما در اختبار شفاهی استمهال کرده اند مجاز به شرکت در اختبار کتبی خرداد ماه هستند.

۱-باتوجه به وضعیت خاص بحران کرونا مدت کارآموزی ۱۸ ماه تمام شده باشد. جلسات سخنرانی درصورت برگزاری درمدت کارآموزی،کارگاه آموزشی درصورت برگزاری درمدت کارآموزی،جلسات دادگاه۱۸جلسه ،گزارش ۹ عدد .

۲-تعداد گزارشها ازپرونده های حقوقی وکیفری به صورت خوانا ودست نویس ودفترچه سخنرانی هردو باید به تأیید وکیل سرپرست رسیده باشد.(ضمناًگزارش های مذکورازجلسات دادگاه های منعکس دردفترچه کارآموزی باشد.).

۳-تمدیدپروانه کارآموزی وکالت همراه بااصل پروانه.

۴-مبلغ پانصدهزارریال برابر پنجاه هزارتومان بابت هزینه اختبار پرداختی دربانک تجارت شعبه کانون .

۵-دوقطعه عکس۴*۳

۶-مدرک کامپیوتر*ICDL  *الزامی می باشد.

کسانی که واجدشرایط شرکت درآزمون بوده وواجد شرایط استمهال می شوند وقبلا ًاستمهال نکرده اند می بایست درخواست کتبی خود باذکرعلل موجه،مستندبه مدارک درموعد فوق الذکر تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند.

منابع آزمون:

الف:حقوق مدنی(قوانین مدنی،مسئولیت مدنی،امورحسبی ،کلیه قوانین راجع به اراضی،شهرداریها،تملک اراضی، خانواده، روابط موجرومستأجر).

ب:آئین دادرسی مدنی،قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب،قانون دیوان عدالت اداری،اجرای احکام مدنی.

پ:کیفری (قانون مجازات اسلامی وکلیه قوانین راجع به جرائم ومجازات ها).

ت:آئین دادرسی کیفری،قانون اجرای احکام کیفری.

ث:تجارت

ج:حقوق ثبت

چ:قوانین ومقررات راجع به وکالت                                                             

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |