گزارش ششمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ ششمین جلسه هیأت مدیره با حضور آقایان دکتربهنام اکبری ، علی شایان منش ، احمد ابوالپور، دکترمهدی هوشیارو دکترهومان پارسا  تشکیل  وموارد ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.  

۱-به منظور بهره گیری از نظریات متخصصین درحوزه روابط عمومی و اجرای مطلوب مراسمات کانون ونیزتعامل هرچه بیشترکانون با نهادهای مرتبط و معرفی هرچه بهترکانون و خدمات وکلای دادگستری به عموم مردم ، مقررگردید از صاحب نظران در حوزه روابط عمومی استفاده گردد .

۲- در راستای ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درخواست تعلیق احد ازهمکاران ازدادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری فارس بعمل آمد  .

۳-با درخواست آقای محمد مهدی کرمی مبنی برانصراف ازعضویت درکمیسیون روبط عمومی وبین الملل موافقت گردید

۴-درخصوص ترکیب اعضای کمیسیون کارآموزی واختبار پس از شور چنین اتخاذ تصمیم گردید :

 آقای محمد نوروزی با اکثریت سه رأی به عنوان رئیس انتخاب شدند و  آقایان امیرحسین رهگشای ، شهرام رحمانی، حسین مرادی ، امیرایروانیان ، رحیم مختاری ، یوسف سجادی ، محمد هادی معصومی ، مهرزاد مسیحی ، علیرضا گودرزی ، جواد مجیدی، حیدر رضایی ، غلامرضا قربانی ، غلامحسین رضایی و مهدی جهانگیرپور و خانم زهره فرخی  به عنوان اعضا کمیسیون کارآموزی و اختبار تعیین گردیدند.

۵- با درخواست احد ازهمکاران مبنی برانتقال ازکانون وکلای یزد به کانون وکلای فارس موافقت وشهرستان لامرد به عنوان حوزه فعالیت وی تعیین گردید .

۶-درخصوص کمیسیون ورزش آقای پوریا کشاورز به عنوان رئیس و آقای کیوان سلطانفر دبیر اول و خانم الهام فتوح آبادی به عنوان دبیـر دوم انتخاب شدنـد و انتخاب اعضای کمیسیون  به جلسه بعد موکول گردید .

 جلسه بعدی هیأت مدیره تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ساعت ۱۰صبح تعیین گردید .

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |