به نام خدا

گزارش هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ هفتمین جلسه هیأت مدیره با حضور اعضاء اصلی تشکیل وموارد ذیل مطرح و به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم گردید.

۱-درخصوص تعیین وضعیت زمین صدرا و پیگیری مسائل حقوقی آن مقررگردیدبه دونفرازاعضای‌هیأت مدیره به اسامی آقایان احمد ابوالپورو مهدی هوشیاروکالت تفویض گردد .

۲- به منظورتنظیم و‌تنسیق هزینه کرد مالی کانون و برنامه ریزی برای تدوین بودجه ی مورد نیاز کمیسیون ها و شهرستان مقرر گردید ،درابتدای هر سال مالی بودجه سالانه کمیسیون ها و شهرستانها تعیین و‌مصوب گردد

۳- به منظور پاسداشت سالروز استقلال کانون وکلا مقررگردید آئین بزرگداشت استقلال کانون وکلا ترجیحا به تفکیک ایام هفته ی اول اسفند ماه و با دعوت ازمجمع عمومی براساس برنامه های مورد پیشنهاد روابط عمومی که‌متعاقبا در هیات مدیره مطرح و‌تصمیم گیری خواهد شد ،برگزار گردد .

۴- با توجه به مصوبه ی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۶شورای اجرایی اسکودادرخصوص پذیرش احتساب دوره کارآموزی (کارآموزان سابق )پذیرفته شدگان آزمون پذیرش کارآموزوکالت دادگستری ۱۴۰۰مقرر گردید مصوبه مذکور در خصوص کارآموزانی که از ادامه کارآموزی درکانون های حوزه متبوع انصراف داده اندومتقاضی طی دوره کارآموزی درکانون فارس هستند اعمال گردد.
با این توضیح که مصوبه مذکوردرموردکارآموزان پذیرفته شده سال ۱۴۰۰ به بعد می باشد .

۵-با درخواست انتقالی خانم مریم دست پاک ازکانون وکلای خوزستان به کانون فارس موافقت ومحل اشتغال ایشان شیراز تعیین گردید.

۶-با درخواست تعدادی ازهمکاران مبنی بر برگزاری جلسه شاهنامه خوانی درتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶ الی۱۸ درسالن کانون موافقت شد .

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |