گروه : هیات مدیره

به تار یخ ۱۴۰۱/۲/۴هجدهمین جلسه هیئت مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل گردید پس از بررسی و شور راجع به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید ۱ – با نطر اکثریت با توجه به اعلام انصراف خانم حوریا سجادی از ریاست کمیسیون بانوان خانم مریم روحی جایگزین ایشان گردید.
۲- با نظر اکثریت در خصوص تعیین محل استقرار شعب کمیسیون صلح و سازش مقرر گردید ساختمان کانون وکلا واقع در خیابان پیروزی به این کمیسیون اختصاص داده شود تا در طول روزهای هفته بر اساس برنامه ریزی رئیس شعبه اول کمیسیون آقای محمد جعفر مقتدری انجام وظیفه بپردازد وکمیسیون بازرسی در یکی از اتاق های طبقه ۴ مستقر گردد.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |