با توجه به مکاتبه بانک صادرات ایران با کانون وکلای دادگستری منطقه فارس مبنی بر معرفی ۵ نفر وکیل مجرب در زمینه امور قراردادها و دعاوی بانکی به اطلاع همکاران می رساند تا ظرف مدت ده روز ، رزومه کاری خود را به دبیرخانه کانون ارائه نمایند.

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |