گزارش بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

.

به نام خدا

به تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بیست ویکمین جلسه هیأت مدیره با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌ مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید .

1-درخصوص پیشنهاد انجمن حقوق اساسی فارس مبنی بر برگزاری همایش با عنوان “استاد سید محمد هاشمی و اندیشه های حقوق عمومی ” درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ درسالن کانون وکلا ، موافقت گردید .

2-پیرو مکاتبه بانک صادرات ایران و شرکت بازرگانی ایران ترانسفوردائربرمعرفی تعدادی از وکلا نظر به اینکه متعاقب اعلام مراتب درسایت کانون تعداد 17 نفر ازهمکاران اعلام آمادگی نموده اند ، مقررگردید اسامی متقاضیان عیناً به نهادهای مذکوراعلام تا وفق شرایط  مورد نیاز نسبت به جذب تعداد مورد درخواست اقدام نمایند .

3-نظر به برگزاری امور حسابداری مبنی بر عدم وصول تعدادی از چک های همکاران مقررگردید مراتب به اداره نظارت وبازرسی کانون اعلام تا با بررسی موضوع اقدام جدی وفوری معمول دارند .

4-با درخواست خانم مریم روحی رئیس کمیسیون بانوان مبنی برفعالیت آن کمیسیون دراینستاگــرام با نشانی جدید Fars-bar-women  موافقت گردید  .

5-درخصوص درخواست احدی از ورودی های جدید مبنی بر تغییر حوزه ایشان از شهرستان یاسوج به شیراز به استناد اعلام  اشتباه درزمان ثبت نام مخالفت گردید .

6-نظربه ضرورت تعدیل مبالغ همیاری ، جدول مصوب برابرتعرفه سال جاری تغییر وبه تصویب هیأت مدیره رسید.

7-با درخواست آقای سید علیرضا میرحسینی مبنی برعضویت درمرکزداوری کانون وکلا موافقت گردید .

8- با اعلام انصراف آقای محمد تقی قائد گیوی و آقای دکتر آصف جمشیدیان ازعضویت درهیأت نظارت براولین دوره انتخابات کانون آتی التأسیس حوزه کهگیلویه وبویراحمد موافقت و آقایان سهراب محمدی و حمد اله محمدی به عنوان جایگزین تعیین گردیدند.

9-با پیشنهاد کمیسیون ترفیع دائربر احراز شرایط ترفیع 2 نفر ازهمکاران وارتقای درجه شغلی ازپایه 2 به پایه 1 موافقت گردید .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943