گزارش بیست و دومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

.

به نام خدا

به تاریخ 1402/2/24 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌ مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید .

1-با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و حضور ناشران حقوقی و ضرورت روزآمد کردن وتقویت کتابخانه کانون وکلا جهت استفاده همکاران محترم مقررگردید مبلغ ششصد میلیون ریال برای خرید کتب حقوقی تخصیص یابد.

2-نظربه فراهم بودن شرایط برگزاری کلاسهای آموزش دو ماهه قبول شدگان آزمون ورودی وکالت 1400 مقررگردید کارنامه های آموزشی درجلسه توجیهی مورخ 1402/2/27 دراختیار آنها قرار گیرد و به منظورتهیه مکان مناسب جهت اجرای برنامه های آموزشی مراتب به روابط عمومی کانون تا مکان و محل مناسبی به تناسب جمعیت حاضرفراهم نمایند.

3- جهت انجام امورحقوقی وقضایی کانون اعم ازدعاوی له یا علیه کانون درمراجع قضایی وشبه قضایی کمیسیون حقوقی تشکیل می گردد وبه این منظورآقای فرهاد اسدی به عنوان رئیس ، آقای حبیب اله نامجو به عنوان دبیرو آقایان محسن مقدم ، حجت اله زارعی ، مهدی شریعت ، مهرزاد سلطانی وخانم رقیه صادقی به عنوان اعضا کمیسیون انتخاب گردیدند .

3- خانم اِمل امینی به عنوان عضو کمیسیون بانوان انتخاب گردید.

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943