گروه بندی و نتایج بازی های اولین دوره مسابقات فوتبال سراسری وکلای دادگستری ایران

گروه بندی مسابقات پس از قرعه کشی
گروه الف:
کانون وکلای فارس(پرشیا)
وکلای قوه قضائیه فارس
کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)
کانون وکلای البرز
گروه ب:
کانون وکلای فارس(پارس)
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای مازندران

 

برنامه بازیهای روز اول
یکشنبه ۲۷ آبان
ساعت ۹
 وکلای قوه قضائیه فارس-کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)
ساعت ۱۱
کانون وکلای مازندران-کانون وکلای بوشهر
ساعت ۱۳
کانون وکلای فارس(پارس)-کانون وکلای مرکز(وکلای جوان)
ساعت۱۵

 

نتایج بازیهای روز اول:
وکلای قوه قضائیه فارس ۲-۲ کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)

 

کانون وکلای مازندران ۲-۱ کانون وکلای بوشهر

 

کانون وکلای فارس(پارس)۲-۲ کانون وکلای مرکز(وکلای جوان)

 

کانون وکلای فارس(پرشیا) ۳-۳ کانون وکلای البرز

 

 

برنامه بازیهای روز دوم
دوشنبه ۲۸ آبان
ساعت ۹
کانون وکلای بوشهر-کانون وکلای مرکز(وکلای جوان)
ساعت ۱۱
وکلای قوه قضائیه فارس-کانون وکلای البرز
ساعت ۱۳
کانون وکلای فارس(پرشیا)-کانون وکلای تهران(وکلای تهران)
ساعت ۱۵
کانون وکلای فارس(پارس)-کانون وکلای مازندران

 

نتایج بازیهای روز دوم(مرحله گروهی)
کانون وکلای بوشهر ۰-۰ کانون وکلای مرکز (وکلای جوان)

وکلای قوه قضائیه فارس ۳-۱ کانون وکلای البرز

کانون وکلای فارس(پرشیا) ۳-۳ کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)

کانون وکلای فارس(پارس) ۲-۲ کانون وکلای مازندران

 

برنامه بازیهای روز سوم (مرحله گروهی)
ساعت ۹
کانون وکلای البرز- کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)
ساعت ۱۱
کانون وکلای مازندران-کانون وکلای مرکز(وکلای جوان)
ساعت ۱۳
کانون وکلای فارس(پارس)-کانون وکلای بوشهر
ساعت ۱۵
کانون وکلای فارس(پرشیا)-وکلای قوه قضائیه فارس

 

نتایج بازیهای روز سوم(مرحله گروهی)

کانون وکلای البرز ۱-۵ کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)

کانون وکلای مازندران ۲-۲ کانون وکلای مرکز(وکلای جوان)

کانون وکلای فارس(پارس) ۰-۳ کانون وکلای بوشهر

کانون وکلای فارس(پرشیا) ۲-۱ وکلای قوه قضائیه فارس

 

جدول پایانی مرحله گروهی گروه الف:
۱-تیم کانون وکلای مرکز(وکلای تهران) ۵ امتیاز و تفاضل ۴+

۲-تیم کانون وکلای فارس(پرشیا)  ۵ امتیاز و تفاضل ۱+
۳-تیم فوتبال وکلای قوه قضائیه فارس ۴ امتیاز
۴– تیم کانون وکلای البرز ۱ امتیاز

 

جدول پایانی مرحله گروهی گروه ب:
۱-تیم کانون وکلای مازندران ۵ امتیاز
۲-تیم کانون وکلای بوشهر ۴ امتیاز
۳-کانون وکلای مرکز(وکلای جوان) ۳ امتیاز
۴-کانون وکلای فارس(پارس) ۲ امتیاز

 

برنامه بازیهای مرحله نیمه نهایی
پنجشنبه ۱ آذر:
ساعت ۱۳
کانون وکلای فارس(پرشیا)-کانون وکلای مازندران
ساعت ۱۵
کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)-کانون وکلای بوشهر

 

نتیجه بازیهای نیمه نهایی

کانون وکلای فارس(پرشیا) ۳-۲ کانون وکلای مازندران

کانون وکلای مرکز(وکلای تهران) ۴-۳ کانون وکلای بوشهر
برنامه بازی رده بندی
جمعه ۲ آذر ساعت ۱۱ صبح
کانون وکلای مازندران- کانون وکلای بوشهر

نتیجه بازی رده بندی
۲ آذر

کانون وکلای مازندران ۲-۱ کانون وکلای بوشهر

برنامه بازی فینال
جمعه ۲ آذر ساعت ۱۳
کانون وکلای فارس(پرشیا)- کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)

نتیجه بازی فینال
کانون وکلای فارس(پرشیا) ۲-۲ کانون وکلای مرکز(وکلای تهران)
در ضربات پنالتی ۴ بر ۲  و در مجموع( ۶بر ۴ )به سود تیم پرشیا

 

 

 

 

 

 

 

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |