اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی درخصوص تاریخ اختبارشفاهی:

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارآموزانی که دراختبار کتبی ۳۰بهمن ماه شرکت کرده اند می رساند:اختبار شفاهی درروزجمعه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ازساعت ۸:۳۰ صبح براساس زمان بندی پیش بینی شده درساختمان کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزارمی گردد.

                                                                                                                                             کمیسیون اختباروکارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |