به نام خدا

بند دوم مصوبه مورخ ۵ تیرماه ١۴٠١ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه
فارس بشرح ذیل اعلام می گردد:

با توجه به قسمت ذیل ماده ٢۵ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣۴ مبنی بر امکان تقسیم کار و وظائف بین اعضای هیأت رئیسه ، مقرر گردید آئین نامه داخلی کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد تنظیم و وظایف ذیل از جانب رئیس کانون به نائب رئیس در دوره سی و دوم هیأت مدیره تفویض گردد.

الف) مسئولیت انجام امور اداری و حقوقی کانون.

ب) نظارت بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب و استخدام و اخراج آنها.

ج) برگزاری انتخابات هیأت مدیره موضوع ماده ۱ آئین نامه و تشکیل و برگزاری جلسات هیأت نظارت و ریاست بر آن.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |