گزارش سومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تاریخ 1401/10/26

.

به نام خدا

به تاریخ 1401/10/26 سومین جلسه هیأت مدیره با حضور آقایان دکتربهنام اکبری ، علی شایانی منش ، احمد ابوالپور، دکترمهدی هوشیارو دکترهومان پارسا  تشکیل گردید و موارد ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.

 الف- درابتدای جلسه جناب آقای دکتربهنام اکبری گزارشی ازپیگیری صورت گرفته درخصوص همکاران بازداشتی به اعضاء ارائه نمودند .

ب-اعضای کمیسیون حمایت از وکلا به ترتیب زیر انتخاب گردیدند 1- فاطمه میثاق رئیس کمیسیون 2-آقای اسماعیل یاری فربه عنوان دبیرکمیسیون و خانمها وآقایان : حکمت اله منفرد ، موسی نیک اقبال ، مهسا پرتون ، الهه کیانی ، زهرا مختارنامه ، سعیده حسنی نژاد ، مصطفی انصاری ، مهدی انصاری ،مرضیه محمدی ، افسانه عباسی بعنوان اعضای کمیسیون انتخاب گردیدند.  

ج – آقای سید ابراهیم مشکات به عنوان دادستان محترم انتظامی و آقایان مذکورصالحی و ناصرمحزون به ترتیب  به عنوان  معاون دادستان  ودادیار اجرای احکام انتخاب گردیدند ، همچنین آقایان و خانمها به اسامی :محمد جوکار، مهدی میرزایی ، آرمان زارع مؤیدی ، احسان کیامرثی ، بهنام ابراهیمی، تکتم داستان ، عبدالواحد نجفی ، حمید رضا اکبری ، علی بیداری ، پریا ندیمی فرد، سلما ستوده محمد حسین خانی ، مهنازساسان پور، جواد عطارزاده ، سمانه ناصری ، روح اله جاودانی ، کیانوش نوابی فرد، مریم محسن پور، سلمه براتی، شهریارحسینی ، رعنا قزل بیگلو به عنوان دادیاران دادسرای انتظامی انتخاب شدند .

 د- آقای شهرام مختاری به عنوان نماینده کانون درشورای اجرائی اسکودا انتخاب و معرفی گردیدند .

جلسه بعدی هیأت مدیره تاریخ 1401/10/28 ساعت 10 صبح تعیین گردید .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

                                                                                                               

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943