گروه : خبر ویژه

به نام خدا

گزارش یازدهمین  جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ یازدهمین جلسه هیأت مدیره با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید:

۱-گزارشی ازناحیه جناب آقای ابوالپوربازرس محترم هیأت مدیره درخصوص پیش نویس توافقنامه کانون وکلا وشهرداری شیرازدرمورد پلاک ثبتی ۱۰۷۷ بخش ۴ شیرازو ارائه متن نهایی توافقنامه با اصلاح بندهایی نسبت به توافق وپیشنهادی سابق ارائه گردید ، با لحاظ حقوق ومنافع کانون وبررسی متن توافقنامه ، امضاء آن ازطرف ریاست محترم کانون به تصویب رسید .

۳-آقای علی اصغرفدائی به عنوان رئیس کمیسیون انفورماتیک وآقای عباس کشکولی به عنوان دبیروآقایان ایمان ترابی و سید روح اله معزی وخانم ماندانا طاهری به عنوان اعضا کمیسیون مذکورانتخاب گردیدند .

۴-آقای مجتبی شریعتی به عنوان رئیس کمیسیون انتشارات وآقای محمد رحیم بهبهانی وخانم مریم فرهی به عنوان دبیران وآقایان علیرضا انصاری ، احسان گودرزی ، آرمان دهقان ، آیدا نصیری ، ژاله کاظمی وزهرا محمدی به عنوان اعضا کمیسیون مذکورانتخاب گردیدند .

۵-آقای محمد هادی ترابی به عنوان رئیس کمیسیون ترفیع وآقای امید سلیمانی سروستانی به عنوان دبیروآقای ابراهیم عباسی وخانم فاطمه آسمان رفعت به عنوان اعضاء کمیسیون مذکورانتخاب گردیدند .

۶-آقای قاسم گل زرد به عنوان رئیس کمیسیون مالیاتی وآقایان وخانمها : سعادت سلاجقه ، سعید شفیع پور، سید حمید خسروی فرد، فاطمه ولیجانی ، مصطفی صدیقی ، سوسن مهدوی ، لیلا خادمی و حسین رعیتی  به عنوان اعضاء کمیسیون مذکورانتخاب گردیدند .

۷-آقای علی اسفندیاری به عنوان نماینده کانون وکلای فارس درصندوق حمایت وکلا انتخاب گردید .

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |