گزارش نوزدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقــه فارس

.

به نام خدا

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ نوزدهمین جلسه هیأت مدیره با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌ مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید .

1-نظربه ضرورت تعیین اعضا هیأت نظارت برانتخابات دوره نخست هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد و استقلال وانتزاع حوزه مذکور ازکانون وکلای دادگستری فارس به ترتیب آقایان : ظهراب میرزائی بیده ، دستان ظهرابی ، آصف جمشیدیان سی سخت ، محمد تقی قائد گیوی ، محمد امیری ، عباسعلی دانایی صفت تحت ریاست آقای دکتر بهنام اکبری رئیس کانون وکلای دادگستری به ترتیب به عنوان اعضا اصلی و علی البدل تعیین گردیدند .تا ظرف مدت مقرر درآیین نامه نسبت به تشکیل جلسه هیأت نظارت وانجام مقدمات قانونی جهت برگزاری اولین دوره انتخابات هیأت مدیره حوزه قضائی استان کهگیلویه وبویراحمد اقدام نمایند .

2-درخصوص تجهیزساختمان پیروزی به شرح درخواست اعلامی از سوی جناب آقای مقتدری مقررگردید اقلام اعلامی با هماهنگی نائب رئیس محترم تهیه وتحویل گردد.

همچنین درمورد تجهیز اتاق انتظارودایره معاضدت مستقر درمجتمع دادگاه عمومی جزایی شیراز(شهید قدوسی ) با هماهنگی نائب رئیس محترم اقدام مقتضی صورت گیرد .

3-گزارش کمیسیون ماده 51 آئین نامه درخصوص قبول شدگان آزمون ورودی 1400 که تاریخ فارغ التحصیلی آنهاو همچنین اشخاص ذکورکه تاریخ پایان خدمت وظیفه آنها بعد ازتاریخ ثبت نام درآزمون ورودی است ، مطرح ومقررگردید چون برابرماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که صدورپروانه کارآموزی را منوط به دارا بودن دانشنامه لیسانس واین شرط مصرح ظهوردرتقارن زمان صدورپروانه کارآموزی با تاریخ احراز دانشنامه لیسانس دارد ، لذا صدورپروانه کارآموزی برای افرادی که حین ثبت نام درکانون وکلا درموعد مقرر دارای مدرک فارغ التحصیلی وگواهی پایان خدمت یا معافیت (برای افراد ذکور) می باشند بلامانع است .

4- نظر به فراهم بودن شروع دوره آموزشی کارآموزی قبول شدگان آزمون ورودی 1400 مقررگردید دوره آموزشی مذکوربرای دویست نفرازقبول شدگان ازنیمه دوم اردیبهشت آغازگردد ودرمورد سایرافرادی که تا کنون پرونده آنها تکمیل نگردیده است متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد شد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943