پیرو فراخوان جذب داور در مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به اطلاع می رساند پرونده متقاضیان ذیل بررسی و واجد شرایط شناخته شده که از آنان جهت شرکت در آزمون علمی دعوت بعمل می آید .
آزمون در تاریخ پانزدهم اسفندماه ١۴٠٠ ساعت ١۴:٣٠ برگزار می گردد .
مواد آزمون مشتمل است بر باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ، قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ١٣٧۶ ،آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در باب داوری ، قواعد و آیین داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ، اساسنامه و آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات که بصورت تستی و در قالب پرسش های چهارگزینه ای بصورت آنلاین مطرح می گردد.
لینک اینترنتی شرکت در جلسه آزمون دو روز قبل از تاریخ اعلام شده از طریق پیام کوتاه جهت متقاضیان ارسال و در سایت اینترنتی کانون اطلاع رسانی خواهد شد .
توجه : وکلای متقاضی عضو هیات علمی دانشگاه ها از شرکت در آزمون معاف و از شمول این آگهی خارج بوده و متعاقبا جهت تکمیل مدارک دعوت خواهند شد .
مدارک متقاضیان ذیل بررسی و واجد شرایط شرکت در آزمون علمی مرکز داوری کانون منطقه فارس شناخته شدند.

خانم ها و آقایان :
١-مریم روحی ٢-سکینه امیری ، ٣-نیلوفر خواجه ئی جهرمی ، ۴-علی اصغر حیدری صفر کوچی، ۵-مصطفی بردبار، ۶-تابش صبوری،٧- رسول سعیدی نسب، ٨-محمدعلی نیک بین،٩- عبدالرضا سعیدی، ١٠-محمدحسن ملک محمدی ، ١١-سعید شفیعی پور

«دبیرخانه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس»

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |